Centrum pro rodinu Ráj z.s.
Pavlovice u Přerova

Stanovy CPR Ráj

STANOVY občanského sdružení Centrum pro rodinu Ráj o.s.

Čl. 1 Název a sídlo sdružení

1.         Název : Centrum pro rodinu Ráj o.s.

2.         Sídlo :   Pavlovice u Přerova č.5,   751 11,  Radslavice.

3.            Centrum  pro rodinu Ráj o.s. (dále jen CPR) je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění.

Čl. 2 Status sdružení

1.            CPR je dobrovolné, nezávislé sdružení, sdružující členy na základě společného zájmu.

2.            CPR je právnickou osobou.

Čl. 3 Cíl, poslání a formy činnosti CPR

1.            Cílem činnosti CPR je morální, duchovní a kulturní obroda společnosti, upevnění a prohloubení manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti.

2.            Posláním CPR je zejména:

-          připravovat mladé lidi na manželství a rodičovství

-          pomáhat manželům (rodičům, osamělým rodičům, ...) v prevenci i zvládání možných krizových stavů v rodině

-          nabízet plnohodnotné prožívání volného času dětem, mládeži, rodinám a seniorům, včetně osob s hendikepem

-          integrovat do společnosti hendikepované osoby a rodiny, které pečují o člena s takovým znevýhodněním

-          zajišťovat poradenské služby zaměřené na pomoc při řešení již vzniklých problémů v životě rodin i jednotlivců

-          poskytovat vzdělávání

-          usilovat o vytváření vhodných podmínek pro život rodin v obcích a městech

3.            Těchto cílů chce CPR dosáhnout zejména:

-          organizováním přednášek, přednáškových cyklů, seminářů a kurzů zaměřených na rodinnou, manželskou a sociální problematiku

-          vytvářením vzdělávacích a volnočasových interaktivních projektů pro organizované i neorganizované skupiny dětí a mládeže (zdravé i se zdravotním postižením)

-          provozováním Mateřského centra Ráj

-          pomocí při zakládání a zřizování klubů maminek, mateřských center, klubů seniorů, komunitních center a jiných občanských aktivit zaměřených na rodinu.

-          pomocí s náplní činnosti vzniklých klubů, jejich koordinací v regionu a nabídkou vzdělávacích programů pro vedoucí těchto klubů

-          organizováním vzdělávacích pobytů pro rodiny a jejich jednotlivé členy

-          organizováním pravidelných setkávání chlapů z regionu a dalších aktivit na podporu mužství a otcovství

-          vyhledáváním spolupracovníků, jejich vzděláváním a průběžným doškolováním

-          propagací své činnosti - manželské, rodinné a sociální problematiky ve sdělovacích prostředcích

-          pořádáním benefičních akcí

-          spoluprací s jinými obdobně zaměřenými státními i nestátními, tuzemskými i zahraničními institucemi, případně začleněním do národních či mezinárodních subjektů, které mají podobné cíle

Čl. 4 Členství

1.            Členem CPR mohou být fyzické osoby starší 18 let, které se ztotožňují s cílem a posláním organizace, a to bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

2.            O přijetí za člena CPR rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonný výbor organizace.

3.            Výkonný výbor může odmítnout přijetí přihlášky v případě opodstatněných obav z negativního působení na činnost CPR.

4.            Členství v CPR zaniká vystoupením člena na základě písemného oznámení výkonnému výboru, úmrtím člena, zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze, zánikem sdružení.

5.            Výkonný výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním zanedbává členské povinnosti nebo porušuje cíle a poslání CPR.

6.            Výkonný výbor je povinen vést seznam členů, který obsahuje tyto údaje: jméno a příjmení, adresu a datum narození.

Členství je:

a)     Běžné

b)    Aktivní - aktivním členem se může stát každý, kdo se chce aktivně podílet na jeho činnosti v souladu

s posláním a zaměřením sdružení a aktivně se zapojuje do jeho činnosti. O aktivním členství rozhoduje

výkonný výbor.

Čl. 5 Práva a povinnosti členů

Běžný člen CPR má právo:

a)   účastnit se činnosti

b)   být pravidelně informován o dění v organizaci a účastnit se členské schůze

c)   obracet se na orgány CPR s podněty, návrhy a stížnostmi

d)   má právo kdykoliv požádat o aktivní členství

Běžný člen CPR má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy

b) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí

c) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno organizace

Aktivní člen CPR má právo:

a) Aktivní člen má stejná práva jako běžný člen

b) Aktivní člen má právo volit a být volen do orgánů sdružení

c) Aktivní člen pozbývá svých práv, pokud se bez omluvy po dobu 6 měsíců aktivně nepodílí na činnosti

sdružení nebo svým jednáním hrubě porušuje zásady sdružení

Aktivní člen CPR má povinnost:

a) dodržovat stanovy

b) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí

c) jednat a aktivně se podílet na plnění cíle v souladu s posláním CPR

d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno organizace

Výhoda členství

O výhodách plynoucích z členství na každý rok rozhoduje výkonná rada.

Členský příspěvek

O výši členského příspěvku na kalendářní rok rozhoduje výkonná rada.

Čl. 6 Orgány CPR

Orgány sdružení jsou:

a)             členská schůze

b)            výkonný výbor

c)             revizní komise

Čl. 7 Členská schůze

1)            Členská schůze je nejvyšším orgánem CPR.

2)            Členskou schůzi svolává výkonný výbor CPR podle potřeby, nejméně však jednou ročně v období mezi vyhotovením roční účetní uzávěrky a 31. srpnem následujícího roku.

3)            Pozvání musí být výkonným výborem rozesláno nejméně 2 týdny předem e-mailem nebo dopisem.

4)            Požádá-li o to nejméně polovina členů organizace, svolá výkonný výbor do dvou měsíců od doručení žádosti mimořádnou členskou schůzi.

5)            Každá řádně svolaná členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní alespoň ¼  členů.

6)            Členská schůze se usnáší hlasováním. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů organizace. V případě rovnosti hlasů není návrh přijat.

7)            Členskou schůzi řídí předseda CPR, nebo jím pověřený předsedající členské schůze.

8)            Členská schůze projednává a schvaluje:

-          návrhy změn platných stanov

-          zprávu o činnosti CPR za uplynulý rok

-          roční účetní uzávěrku

-          plán činnosti a rozpočet na následující rok

9)            Členská schůze volí a odvolává členy výkonného výboru CPR a revizní komise.

10)          Členská schůze má pravomoc rozhodnout o ukončení činnosti organizace, a to za podmínek uvedených v čl. 13, bod 2.

Čl. 8 Výkonný výbor

1)            Výkonný výbor je nejvyšší řídící a výkonnou jednotkou CPR v období mezi členskými schůzemi.

2)            Výkonný výbor má nejméně 5 a nejvíce 9 členů, kteří jsou voleni členskou schůzí.

3)            Funkční období výkonného výboru je čtyřleté s možností opakovaného zvolení.

4)            Výkonný výbor volí na svém prvním zasedání po volbách ze svého středu předsedu a místopředsedu CPR a podle potřeby i další funkcionáře, kteří mohou být placenými pracovníky organizace.

5)            Výkonný výbor zasedá podle potřeby, nejméně však pětkrát ročně.

6)            Výkonný výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nejméně polovina jeho členů.

7)            Výkonný výbor se usnáší hlasováním. K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

8)            Výkonný výbor plní tyto úkoly:

-          svolává členskou schůzi a připravuje její program,

-          připravuje návrhy pro členskou schůzi a provádí její usnesení,

-          přijímá nové členy CPR podle čl.4 bod 2,

-          rozhoduje o vyloučení člena z řad sdružení podle čl. 4 bod 5,

-          zajišťuje hospodaření CPR a stará se o získávání finančních prostředků,

-          zabezpečuje rozvoj činnosti a realizaci programu organizace.

Čl. 9 Předseda a místopředseda

1.            Předseda zastupuje CPR navenek vůči jiným právním subjektům, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení

2.            Předsedu volí výkonný výbor CPR.

3.            Předseda svolává a řídí výkonný výbor sdružení a přitom se řídí zákony České republiky, Stanovami CPR a rozhodnutími a usneseními výkonného výboru a členské schůze.

4.            Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti.

 

Čl. 10 Statutární zástupci sdružení

1.            Statutárním zástupcem sdružení je předseda a místopředseda.

2.            Statutární zástupci jednají navenek samostatně.

Čl. 11 Revizní komise

1.            Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení. Dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů, Stanov a jiných organizačních norem sdružení, usnesení a rozhodnutí členské schůze a výkonného výboru.

2.            Revizní komise je volena členskou schůzí z  členů CPR. Člen revizní komise nesmí být současně členem výkonného výboru.

3.            Revizní komise je tříčlenná a v jejím čele stojí předseda, kterého si členové komise volí ze svého středu.

4.            Funkční období revizní komise je čtyřleté s možností opakovaného zvolení.

5.            Kontrolu provádí revizní komise nezávisle na ostatních orgánech sdružení dle svého vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.

6.            O kontrolní činnosti pořizuje revizní komise zápisy, s nimiž je seznamován výkonný výbor. Jednou ročně podává zprávu o své činnosti a výsledcích členské schůzi.

Čl. 12 Finanční prostředky, majetek a hospodaření CPR

1.            Finanční prostředky CPR jsou tvořeny členskými příspěvky, dary a dotacemi. Jsou uloženy na vlastních účtech u peněžních ústavů. Právo nakládat s účty mají statutární zástupci CPR, případně jimi pověřená (zmocněná) osoba.

2.            Výkonný výbor k vedení účetnictví pověřuje odborně způsobilou osobu, se kterou uzavře smlouvu o dílo nebo obdobnou smlouvu vhodnou pro tuto činnost.

3.            CPR k naplňování svého poslání a cílů spravuje a užívá vlastní majetek, získaný nákupem, dědictvím nebo formou sponzorských darů. Za stejným účelem může na základě pronájmu rovněž spravovat nebo užívat majetek jiných subjektů. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány sdružení.

4.            Hospodaření CPR probíhá podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

Čl. 13 Změny stanov

1.                   Stanovy CPR se mohou změnit pouze rozhodnutím členské schůze, pokud pro navrženou změnu hlasovaly nejméně 3/5 přítomných členů CPR.

Čl. 14 Zánik sdružení

1.            CPR zaniká - dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členské schůze, pravomoc rozhodnout o ukončení činnosti CPR má jen členská schůze, a to nejméně 3/5 hlasů přítomných členů za předpokladu, že byla řádně svolána s uvedením toho, že má být jednáno o návrhu ukončení činnosti.

2.                   Zaniká-li CPR dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání, o ukončení činnosti organizace a rozhodne také o dalším nakládání s jejím majetkem.

3.                   CPR může zaniknout rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky.

Čl. 15 Závěrečné ustanovení

1.            Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra České republiky.

Jsme na facebooku

Sms služba

sms

V Centru pro rodinný život v Olomouci se chtějí spolu s vámi modlit za vaše úmysly. Stačí poslat sms.

+420 731 731 800

Kontakt

Centrum pro rodinu Ráj z.s.

Adresa: Pavlovice u Přerova 5, 751 11

Telefon: +420 731 604 120

Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO: 22661701

2018 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | rodiny.prerov@seznam.cz