Zásady ochrany osobních údajů v Centru pro rodinu Ráj z.s. v souladu s GDPR

Děkujeme za Vaši návštěvu na našich stránkách. Pokud využíváte našich služeb nebo s námi spolupracujete, zpracováváme vaše osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a bezpečí. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je zapsaný spolek Centrum pro rodinu Ráj z.s.,

IČ: 22661701
se sídlem Pavlovice u Přerova 5, 751 11

Centrum pro rodinu Ráj z.s. nejmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Odpovědná osoba pro oblast ochrany osobních údajů pro organizaci je:

Hana Školoudová

Můžete se na nás kdykoliv obrátit dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti, na telefonním čísle +420 731 604 120  nebo emailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PROHLAŠUJEME:

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

- budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

- plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

- umožňujeme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

KONKRÉTNÍ PŘÍPADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V Centru pro rodinu Ráj z.s.

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB NA ZÁKLADĚ ČINNOSTÍ ORGANIZACE DEFINOVANÝCH V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB NA ZÁKLADĚ ČINNOSTÍ  DEFINOVANÝCH VE STANOVÁCH SPOLKU

Poskytujeme služby klientům na základě činností definovaných Stanovami spolku. Na tyto činnosti může spolek čerpat dotační prostředky, realizovat nebo být partnerem projektů a v této souvislosti je vázán smluvními povinnostmi poskytujících institucí.

Rozsah zpracování a účel zpracování

Pro činnosti centra vykonávané na základě Stanov zpracováváme: jméno a příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu klienta, dokumentace dokládající účast klienta či čerpání služby (prezenční listina). Tyto údaje potřebujeme pro zajištění smluvní povinnosti, resp. zejména k podložení statistických výstupů o rozsahu činnosti organizace, vázajících se k jednotlivým realizovaným dotačním či projektovým titulům. Osobní údaje kontaktní (telefon, e-mail) získáváme na základě souhlasu klienta. Umožní nám to flexibilní komunikaci v případě organizačních a provozních změn, lepší informovanosti klienta.

Právní titul

Osobní údaje zpracováváme pro zajištění finančních prostředků nezbytných k realizaci pravidelných služeb centra. Zpracování je nezbytné pro splnění smluvních povinností organizace, vyplývajících z konkrétních smluvních podmínek dotačních, projektových a dalších smluvních ujednání. Jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování. Osobní údaje kontaktní typu telefon a e-mail získáváme na základě souhlasu klienta.
Doba zpracování
Údaje budeme zpracovávat obvykle po dobu 10 let (dle konkrétních smluvních podmínek).

Pořizování fotografické dokumentace či video záznamů
Pokud je fotodokumentace součástí smluvní povinnosti, a pokud nám k tomu dáte souhlas, budeme z přímé práce s Vámi pořizovat video či fotozáznam.

Fotografie a video záznamy používám v propagačních materiálech, především na webu a plakátech. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu.

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S VYŘIZOVÁNÍM PODNĚTŮ A DOTAZŮ

Centrum pro rodinu Ráj z.s. je otevřeno podnětům, dotazům a požadavkům, a proto se na nás můžete obracet telefonicky, e-mailem i poštou.

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pro zpracování Vašich požadavků a zodpovězení Vašich dotazů zpracováváme Vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje, to však pouze v nezbytném rozsahu. Konkrétní poskytnuté údaje jsou různé a nelze je jednoznačně předem specifikovat.
Právní titul
Osobní údaje budeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je naše snaha o zlepšování našich služeb. Bez těchto osobních údajů bychom nebyli schopni na dotaz nebo požadavek reagovat, a proto souhlas se zpracováním v tomto případě nevyžadujeme.
Doba zpracování
Osobní údaje budeme zpracovávat do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel. V tomto případě budete informováni o důvodu uchovávání vašich osobních údajů.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně.

COOKIES

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako náš oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Google Analytics

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na nás.

PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EU

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V Centru pro rodinu Ráj z.s. přijímáme technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje zpracováváme transparentním způsobem. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením ze zasílání informací o akcích centra omezujete účel zpracování pro zasílání těchto sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)
Pokud pomine účel, pro který osobní údaje zpracováváme, osobní údaje anonymizujeme nebo zlikvidujeme. Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu a Vy souhlas odvoláte, osobní údaje vymažeme. Právo na výmaz ale není absolutní. Pokud máme nějakou objektivní povinnost údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu jen těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezachází v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání informacích o plánovaných akcí centra
E-maily s plánovanými akcemi, články či nabízenými službami vám zasíláme jste-li u nás evidováni. Pokud nejste našim klientem, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů tak, že nás budete kontaktovat emailem či telefonicky nebo využijete prokliku na ukončení odebírání aktualit, který najdete na konci každých zaslaných Aktualit.

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5. 2018.

Hana Školoudová, předsedkyně z.s.