STANOVY spolku Centrum pro rodinu Ráj z.s.

 

Čl. 1 Název a sídlo 

1. Název: Centrum pro rodinu Ráj z.s. 

2. Sídlo: Pavlovice u Přerova č.5, 751 11, Radslavice.

 

Čl. 2 Účel, poslání a formy činnosti

Účelem spolku Centrum pro rodinu Ráj z.s., dále jen CPR Ráj, je všestranný rozvoj každého člověka a upevnění a prohloubení manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti.

 

Posláním CPR Ráj je:

 • poskytovat prorodinné a osobnostní vzdělávání dětem, mladým lidem, manželům, rodičům i seniorům, 
 • zajišťovat poradenské služby zaměřené na pomoc při řešení již vzniklých problémů v životě rodin i jednotlivců, 
 • připravovat mladé lidi na manželství a rodičovství, 
 • podpora otcovství a mateřství, 
 • pomáhat manželům a rodičům v prevenci i zvládání možných krizových stavů v rodině, 
 • nabízet plnohodnotné prožívání volného času dětem, mládeži, rodinám, jednotlivcům a seniorům, 
 • usilovat o vytváření vhodných podmínek pro život rodin v obcích a městech.

 

Formy činnosti: 

 • organizování přednášek, přednáškových cyklů, seminářů a kurzů zaměřených na rodinnou, manželskou a sociální problematiku, osobnostní a duchovní růst,
 • vytváření vzdělávacích a volnočasových interaktivních projektů pro organizované i neorganizované skupiny dětí a mládeže,
 • provozování dětské skupiny,
 • organizování volnočasových programů pro rodiny,
 • organizování vzdělávacích pobytů pro rodiny a jejich jednotlivé členy,
 • vyhledávání spolupracovníků, jejich vzdělávání a průběžné doškolování,
 • propagace své činnosti - manželské, rodinné a sociální problematiky v širokém regionu a ve sdělovacích prostředcích,
 • pořádání benefičních akcí,
 • pomoc při zakládání a zřizování klubů maminek, mateřských center, klubů seniorů, komunitních center a jiných občanských aktivit zaměřených na rodinu,
 • pomoc s náplní činnosti vzniklých klubů, jejich koordinace v regionu a nabídka vzdělávacích programů těmto klubům,
 • spolupráce s jinými obdobně zaměřenými státními i nestátními subjekty, případně začlenění do národních či mezinárodních organizací, které mají podobné cíle.

 

Čl. 3 Členství

Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, které se ztotožňují s cílem a posláním spolku a souhlas se stanovami spolku.

O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Správní rada.

Členství vzniká dnem přijetí za člena.

Členství zaniká: 

 • vystoupením člena písemným oznámením předsedovi Správní rady, 
 • úmrtím člena, 
 • zrušením členství pro neplnění povinností vyplývajících z členství na základě rozhodnutí Valné hromady, 
 • nezaplacením členského příspěvku, je-li takový příspěvek vyměřen, ani dodatečně po písemné výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn, 
 • zánikem spolku.

 

Čl. 4 Práva a povinnosti členů

Člen Spolku má právo:

 • účastnit se zasedání Valné hromady, 
 • volit orgány spolku, 
 • být volen do orgánů spolku, 
 • předkládat vlastní návrhy aktivit k naplnění cílů spolku, 
 • obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o vyjádření se k nim, 
 • aktivně se podílet na plnění cílů spolku, 
 • nahlížet do dokumentů spolku za přítomnosti osoby pověřené předsedou.

 

Člen má povinnost zejména: 

 • dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku, 
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, 
 • hradit členské příspěvky v určené výši, jsou-li takové příspěvky vyměřeny, 
 • dbát na to, aby nebyly poškozované zájmy a dobré jméno spolku, 
 • zdržet se jakéhokoliv jednání, jež by bylo v rozporu se stanovami spolku, 
 • účastnit se zasedání Valné hromady a orgánů spolku, jichž je členem a 
 • respektovat a plnit úkoly určené orgány spolku zadané za účelem dosažení cílů spolku. 

Seznam členů vede Správní rada a je zveřejněn na webových stránkách spolku a ve výroční zprávě.

 

Čl. 5 Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

Valná hromada 

Správní rada 

Předseda

 

Čl. 6 Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. 

Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. 

Valnou hromadu svolává předseda podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda svolává Valnou hromadu také, když o to požádá nejméně třetina všech členů spolku. 

Předseda svolává Valnou hromadu prokazatelným způsobem, zejména pozvánkou zaslanou poštou nebo mailem, a to nejméně 10 dnů před datem konání. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. 

Valná hromada zejména: 

 • rozhoduje o změnách stanov, 
 • schvaluje úkoly a cíle spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, návrh rozpočtu a roční závěrku hospodaření, 
 • volí a odvolává členy Správní rady, 
 • určuje v jaké výši a pro jaké období jsou vyměřeny členské příspěvky, včetně jejich splatnosti, 
 • rozhoduje o zrušení členství, 
 • rozhoduje o zrušení spolku. 

Valná hromada je usnášeníschopná za účasti většiny členů spolku. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Člen může jinému členu spolku udělit písemnou plnou moc k hlasování na Valné hromadě. 

Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o výši členských příspěvků, o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku. 

Hlasování Valné hromady může být provedeno tajně, navrhne-li to před hlasováním některý z přítomných členů spolku a vysloví-li s tím Valná hromada souhlas. 

Z jednání je pořizován zápis, který podepíší dva členové rady, kteří byli na Valné hromadě přítomni. Zápis je zaslán všem členům spolku nejpozději do 30 dnů ode dne konání. 

Valná hromada může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) v písemné, emailové nebo obdobné on-line podobě. Zůstává však povinnost minimálně 1x ročně svolat valnou hromadu fyzicky. Návrh na hlasování per rollam musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů. K platnosti písemného hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, zaslané z emailové adresy člena nebo podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Statutární orgán oznámí členům spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady spolku ten, kdo usnesení navrhl. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů spolku.

 

Čl. 7 Správní rada  

Správní rada je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Správní rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními Valné hromady. 

Členství v Správní radě vzniká volbou na Valné hromadě na základě návrhu některého ze členů. 

Správní rada má pět členů a je volena na neurčito. 

Zasedání Správní rady svolává předseda, nejméně čtyřikrát v roce, v jeho nepřítomnosti člen Správní rady. 

Hlasovat na zasedáních rady lze i distančně pomocí prostředků moderní komunikace. O takovém hlasování musí být učiněn zápis, který je určeným členem Správní rady v nejbližším možném termínu potvrzen. 

Rozhodnutí Správní rady jsou přijímána většinou hlasů všech členů Správní rady. 

Správní rada zejména: 

 • volí ze svých členů předsedu, 
 • rozhoduje o dispozici s nemovitým majetkem či movitým majetkem v hodnotě nad 50.000,- nebo o uzavírání smluv, ze kterých by vyplýval pro spolek závazek nebo pohledávka vyšší než 100.000,- Kč, 
 • koordinuje činnost spolku, 
 • zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady, 
 • rozhoduje o přijetí za člena spolku, 
 • na písemnou žádost člena přezkoumává rozhodnutí o jeho vyloučení, 
 • zajišťuje zpracování výroční zprávy spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření. 

 

Členství v Správní radě zaniká: 

 • úmrtím, 
 • písemným odstoupením k rukám předsedy, 
 • odvoláním Valnou hromadou, 
 • zánikem členství ve spolku, 
 • zánikem spolku.

Správní rada vydává vnitřní předpisy spolku.  

Z jednání rady se pořizuje písemný zápis, který podepíší dva členové rady, kteří byli na jednání přítomni.

 

Čl. 8 Předseda 

Předseda je statutárním orgánem, zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem. Jedná tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu spolku připojí svůj podpis. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.  

V případě dispozice s nemovitým majetkem či movitým majetkem v hodnotě nad 50.000,- nebo uzavírání smluv, ze kterých by vyplýval pro spolek závazek nebo pohledávka vyšší než 100.000,- Kč, připojí k předsedovi podpis ještě jeden ze členů rady.  

Předseda přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru. 

Předseda se podílí na řešení běžných záležitostí spolku. 

Předseda je odpovědný za plnění svých rozhodnutí radě. 

Předseda připravuje podklady pro jednání rady. 

Funkce předsedy zaniká: 

úmrtím, 

písemným odstoupením k rukám dvou členů rady,  

odvoláním Správní radou nebo Valnou hromadou spolku, 

zánikem členství ve spolku, 

zánikem spolku.

 

Čl. 9 Zásady hospodaření

Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.  

Zdroji majetku jsou zejména: 

dary a příspěvky právnických a fyzických osob,  

dotace a granty, 

příjmy z činností při naplňování cílů spolku, 

členské příspěvky (pokud jsou vyměřeny), 

sbírky.

 

Za hospodaření spolku odpovídá Správní rada, která předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření včetně účetní závěrky.  

Hospodaření se uskutečňuje podle návrhu ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.

 

Čl. 10 Zánik spolku 

Spolek zaniká na základě rozhodnutí Valné hromady: 

 • dobrovolným rozpuštěním, 
 • fúzí s jiným spolkem.

 

Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, postupuje se při likvidaci v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

 

Čl. 11 Závěrečná ustanovení 

Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní vztahy spolku zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení Valnou hromadou. 

Stanovy jsou vyhotoveny ve 2 stejnopisech, z nichž jeden bude uložen v dokumentech spolku a jeden bude přiložen k návrhu na zápis do veřejného rejstříku.

 

V Pavlovicích u Přerova dne 21.11. 2017, Hana Školoudová, předseda spolku